Tilbage til Organisationer forside »
Lysteknisk Selskab

Lysteknisk Selskab
Engholmvej 19
3660 Stenløse
Tlf. 47 17 18 00
Fax. 47 17 08 32
www.lysteknisk.dk

Bedre belysning for alle Lysteknisk Selskab, det største i verden - målt i antal medlemmer i forhold til landets befolkning

Af Anne Marie J. Jeppesen og Jørgen Klausen.

Lysteknisk Selskab har siden 1948 arbejdet for god belysning på alle områder af det danske samfund. Selskabet er i dag det førende samtaleforum inden for belysningsverdenen herhjemme og sætter sine fingeraftryk på lovgivning og den danske lyskultur i det hele taget.

Synliggørelse af lyskulturen
Lys er måske den vigtigste faktor i vort indendørs miljø. Det er derfor magtpåliggende for Lysteknisk Selskab (LTS) at styrke bevidstheden om belysningens betydning for menneskers hverdag. LTS sætter fokus på sammenhængen mellem teknologi, trivsel, energi, miljø, sikkerhed, design og farver inden for såvel dagslys- som kunstlysområdet. Derigennem skaber LTS løbende en aktuel og kritisk debat om den danske lyskultur.

Fremmer lyskvaliteten
LTS løser mange vidt forskellige opgaver. I sit arbejde lægger LTS stor vægt på en tværfaglig udveksling af synspunkter og viden. Dette sker under medlemsmøder, kurser, konferencer, i publikationer, debatindlæg m.m. I LTS kan alle lysinteresserede mødes med det fælles mål, at danske belysningsanlæg til enhver tid skal have den bedst mulige lyskvalitet på et forsvarligt økonomisk energi- og miljømæssigt grundlag.

Med hvor tingene sker
LTS spiller en vigtig rolle i mange beslutningsprocesser på belysningsområdet. LTS er således repræsenteret i en række vigtige udvalg og arbejdsgrupper, hvor aktuelle belysningsmæssige spørgsmål afgøres. LTS indgår i et tæt samarbejde med alle relevante organisationer, når det gælder om at fremme hensynet til lyskvalitet og energieffektivitet. Samarbejdet gælder bl.a. den vigtige dialog imellem byggeriets parter om belysningens betydning for synspræstation, produktivitet og trivsel, sundhed og sikkerhed. LTS deltager endvidere løbende i en række nationale og internationale projekter.

Høringsberettiget organisation
LTS er høringsberettiget organ i forhold til relevante myndigheder som f.eks. By- og Boligministeriet, Miljø- og Energistyrelsen og Trafikministeriet med derunder hørende ministerielle styrelser. LTS har bl.a. sat sit fingeraftryk på Bygningsreglement og danske standarder på belysningsområdet.

Den internationale dimension
LTS er den danske belysningsverdens tilgang til internationalt samarbejde. LTS formidler den nyeste viden om teknologi, EU direktiver og standarder, bl.a. ved at deltage i Den internationale Belysningskommission (CIE)'s aktivi- teter. Herved er LTS med til at sikre de danske interesser, når internationale og fælleseuropæiske standarder udformes.

Handler om troværdighed
Med sin tværfaglige baggrund og med sin saglige, kritiske og konstruktive virksomhed er LTS uafhængig i forhold til kommercielle interesser. Derfor kan selskabet fungere som bindeled mellem bl.a. fabrikanter, elforsyningsektor, offentlige myndigheder, brugere og forbrugere.

Gør ny viden tilgængelig
Lysteknisk Selskab (LTS) er det centrale danske videncenter på belysningsområdet. Både for dem, der skal designe hensigtsmæssige belysningsløsninger, og for de virksomheder, der ønsker et godt lysmiljø. LTS vejleder bl.a. arkitekter, rådgivende ingeniører og elinstallatører om god belysning.

Styr på lysteknologien
Den teknologiske udvikling på belysningsområdet går meget hurtigt. Nye og mindre energiforbrugende lyskilder, mere effektive armaturer, elektroniske forkoblinger, intelligente styringssystemer m.m. kommer hele tiden på markedet i nye, forbedrede udgaver. LTS følger nøje udviklingen inden for lysteknologien og omsætter løbende ny teori og produktinformation til praktiske løsninger for brugerne.

Medlemmer
I forhold til landets befolkningstal er Lysteknisk Selskab i dag det største lystekniske selskab i verden målt i antal medlemmer. Selskabet har i dag 850 medlemmer fordelt med godt 240 firmaer og resten personlige medlemmer. Selskabets medlemsskare er en broget forsamling af lysinteresserede; ingeniører, elinstallatører, konsulenter, arkitekter, øjenlæger, optikere, fysio- og ergoterapeuter, studerende m.fl.

Fakta om Lysteknisk Selskab

Uafhængig forening stiftet i 1948.

Formål: Lysteknisk Selskab er et uafhængigt videncenter, der arbejder for bedre belysning, såvel indendørs som udendørs. LTS udgør Danmarks førende dialogforum inden for belysningsområdet.

Antal medlemmer (virksomheder og personer): 850.

Organisation: Landsdækkende med fem lokale kredse med egne bestyrelser.

Ledelse: Hovedbestyrelse (13-14 medlemmer) og forretningsudvalg (fire-fem medlemmer) bestående af repræsentanter for et bredt udvalg af faglige interesseorganisationer samt belysningsbranchen.

Formand: Direktør Bent Holvert.

Daglig leder: Direktør Jørgen Klausen.

Sekretariat: Seks ansatte.

Adresse:
Engholmvej 19,
3660 Stenløse.
Tlf. 47 17 18 00.
Fax. 47 17 08 32.
E-mail: information@lysteknisk.dk
Hjemmeside: www.lysteknisk.dk

Medlemsmøder: 25-30 årligt.

Udgivelser: Tidsskriftet 'Lys' og nyhedsbrev samt forskellige publikationer.

Råd og vejledning: Fortrinsvis til medlemmer af LTS. Medlemmer af LTS kan bl.a. hele tiden holde sig ajour med den nyeste lystekniske viden. LTS' omfattende bibliotek står åben for alle medlemmer.

Kurser og seminarer: En omfattende kursustjeneste i samarbejde med Delta. Hørings- og udvalgsarbejde og internationalt samarbejde.

Medlemskab: To typer: Firmamedlemskab og personligt medlemskab: Særlig favorabel ordning for studerende og pensionister. Alle kan blive medlem af Lysteknisk Selskab.

Udendørs belysning er hovedtemaet i øjeblikket. Sammen med elselskaberne gennemfører Lysteknisk Selskab en større kampagne for 'Bedre udendørs belysning i Danmark'.