Tilbage til Organisationer forside »
Statens Byggeforskningsinstitut

Statens Byggeforskningsinstitut
Postboks 119
2970 Hørsholm
Telefon 45 86 55 33
Telefax 45 86 75 35
www.sbi.dk

Fremtidsorienteret forskning inden for byggeri.

Af informationsmedarbejder
Anne Gottlieb Skovgaard
Statens Byggeforskningsinstitut

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) er en selvstændig institution under By- og Boligministeriet. Instituttet har eksisteret siden 1947 og er rammen om forsknings- og udviklingsarbejde med det formål at sikre, at dansk byggeri og byggede miljøer er af høj kvalitet og at øge dansk byggeris konkurrenceevne.
SBI er delt op i tre forskningsafdelinger: 'Afdelingen for Byer og Boliger', 'Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet' og 'Afdelingen for Energi og Indeklima'. Derudover har SBI forskellige laboratorier tilknyttet samt en administrationsafdeling og en informationsafdeling.
Instituttet har ca. 130 ansatte, hvoraf lidt over halvdelen er forskere. Forskerne kommer fra vidt forskellige faggrupper. Størsteparten er ingeniører, men der er også arkitekter, sociologer, geografer, økonomer m.fl.

Byer og boliger
Afdelingen for Byer og Boliger beskæftiger sig med, hvordan der skabes et godt miljø for de mennesker, der bor i byen. Afdelingens hovedområde er byudvikling og bypolitik, og der lægges særlig vægt på arkitektoniske, funktionsmæssige, økonomiske og sociale forhold.
Derudover forsker afdelingen i byøkologi. Det undersøges her, hvordan energiforbruget i byerne kan bringes ned - både for at spare penge og for at skåne det omgivende miljø bedst. I forbindelse med disse opgaver er der lavet grønne regnskaber, undersøgelser omkring livsstil og energiforbrug, affaldssortering m.m.

Byggeteknik og produktivitet
Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet beskæftiger sig med hvordan produktionen af byggeriet gøres mere effektiv, og hvordan kvaliteten af byggeriet hæves. Der satses bl.a. på informationsteknologien som et vigtigt redskab, og der sigtes mod at udvikle brugbare IT-baserede projekterings- og styringsværktøjer.
Afdelingen deltager desuden i By- og Boligministeriets store udviklingsprojekt Projekt Hus, der har til formål at udvikle hele byggeprocessen.
Byggeteknik og konstruktioner er et andet af afdelingens store forskningsfelter. Ud fra de problemer man kender fra byggeriet i dag, søger man at udvikle nye og mere tidssvarende konstruktioner og byggetekniske løsninger. Derudover undersøges mulighederne for at bruge nye materialer, f.eks. alternative isoleringsmaterialer, og der udvikles metoder til vurdering af materialers levetid m.m.

Energi og indeklima
Afdelingen for Energi og Indeklima beskæftiger sig med miljøpåvirkninger fra byggeri, lavenergibygninger, indeklima og dagslys. Af hensyn til miljøet arbejdes der på at finde frem til materialebesparende konstruktioner produceret med minimalt forurenende fremstillingsteknologier.
Der forskes i, hvordan energiforbruget kan nedsættes i forbindelse med opførelse, drift og vedligeholdelse af bygninger.
Og endelig forskes der i bedre udnyttelse af dagslyset, og i hvordan forskellige indeklimaer påvirker mennesker. Her lægges både vægt på fysiologiske forhold (hvilke materialer afgiver usunde stoffer og ubehagelige lugte, hvordan opnås der optimale ventilationsforhold, hvorledes forebygges, at bygninger angribes af skimmelsvampe m.m.) og på psykologiske (hvordan påvirker dagslys m.m. mennesker).

Hvem har gavn af SBI?
SBI's forskning retter sig mod alle byggeriets parter. Helt konkret er målgrupperne By- og Boligministeriet, Miljø- og Energiministeriet og Socialministeriet. Desuden praktiserende arkitekter, byplanlæggere, ingeniører og bygherrer - herunder byfornyelsesselskaber, boligselskaber og kommuner. Og endelig er også entreprenører, håndværkere, byggevareproducenter og driftspersonale relevante målgrupper.
En stor del af målgrupperne samarbejder med SBI i forsknings- og udviklingsarbejdet. Det gælder ministerierne, kommunerne og store dele af byggeerhvervet - f.eks. byggeriets organisationer, byggeskadefondene, byfornyelses- og boligselskaberne samt hhv. Murerfagets og Træbranchens Oplysningsråd. Herudover samarbejder SBI både med Teknologisk Institut (TI) og institutter under Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). SBI har desuden et tæt samarbejde med landets universiteter og de to arkitektskoler samt andre forskningsinstitutioner i Danmark. - Heriblandt Socialforskningsinstituttet og Forskningscentret for Skov og Landskab. Og sidst, men ikke mindst, indgår instituttet i et omfattende samarbejdsnet med Norden og flere EU-lande.

Undersøgelse af, hvilke lugte forskellige byggematerialer afgiver.